رانندگی بدون گواهینامه : درذیل شرحی از یک پرونده کیفری با موضوع رانندگی بدون گواهینامه تقدیم حضور می گردد.

.گزارش مرجع انتظامی

از: استاد ترخیص پلیس راهوار خراسان رضوی

به:ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 مشهد

موضوع : معرفی راننده فاقد گواهینامه

سلام علیکم

با احترام شخصی که خود را ع. ب فرزند محمد دارای شماره شناسنامه …………….. متولد 1372 معرفی مینماید در تاریخ 3/2/96 در خیابان مبادرت به رانندگی با موتور سیکلت به شماره انتظامی ………………. نموده.وسیله اش به علت رانندگی بدون گواهینامه قبض شماره….. متوقف میباشد،جهت سیر مراحل قانونی به حضور اعزام و معرفی می گردد.خواهشمند است نتیجه آن  را به این ستاد اعلام تا نسبت به ترخیص آن اقدام گردد.

تخلفات:1-فاقد گواهینامه(نقض ماده 26 آئین نامه راهنمایی و رانندگی)به متخلف یادآوری شده

-صورت مجلس تحقیقات از متهم شع

به تاریخ 22/3/96 آقای ب. r در شعبه ,, بازپرسی حضوردارند.با ارائه هویت وی احراز شد و به شرح زیر از نامبرده تحقیق به عمل می آید.

خطاب به متهم:مراقب اظهارات خود باشید،اقرار یا همکاری موثر شما می تواند موجبات تخفیف مجازات را در دادگاه فراهم سازد.می توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید.

متهم:از مقررات مواد 195،194،190 قانون آئین دادرسی کیفری به شرح فوق مطلع شدم،در صورت نیاز اعلام و اقدام خواهم کرد.

سوال: به گزارش مامورین متهم هستید به ارتکاب رانندگی بدون گواهینامه چه دفاعی دارید؟

جواب متهم:قبول دارم که گواهینامه نداشتم.

سوال:به عنوان آخرین دفاع مجدد اتهام فوق تفهیم میگردد چه دفاعی دارید؟

جواب متهم:باتوجه به اینکه الآن گواهینامه اخذ کردم تقاضای بخشش دارم.

-قرار تامین کیفری : قرار کفالت

بسمه تعالی

در تاریخ 22/3/96 وقت فوق العاده در رسیدگی در شعبه 405 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر قرار گرفت با عنایت به محتویات پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح زیر میگردد:

در خصوص اتهام آقای علی بلقان آبادی فرزند محمد مبنی بر رانندگی بدون پروانه رسمی با استناد به بند (ح) ماده 217 و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری،قرار کفالت با وجه الکفاله به مبلغ 30000000 ریال از حال تا ختم دادرسی و اجرای رای صادر و اعلام می شود.در صورت معرفی کفیل و صدور قرار کفالت،متهم آزاد و الا بازداشت باشد،در صورت بازداشت متهم می تواند بر اساس ماده 226 قانون مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل اعتراض کند.

مفاد قرار به متهم تفهیم و ابلاغ شد.اظهار داشت که کفیل معرفی میکنم/ابلاغیه قرار به وی تحویل شد.

 متهم امضاء نموده است

-تقاضای کفالت

ریاست محترم شعبه دادرسی سلام علیکم

احتراما در خصوص پرونده به شماره کلاسه ….. به طرفیت ع. ب فرزند محمد که در آن شعبه محترم در جریان رسیدگی می باشد.لذا بذین وسیله اینجانب ………با ارائه فتوکپی یا (فیش حقوقی) حاضرم از متهم پرونده مذکور ضمانت نموده و متعهد شوم هر زمان به حضور نامبرده در مراجع قضایی نیاز باشد نسبت به معرفی وی اقدام نمایم در غیر این صورت حاضرم مبلغ کفالت را به نفع دولت پرداخت نمایم.لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است به استناد مادتین 132 و 135 قانون آئین دادرسی کیفری اقدامات قانونی لازم را مبذول فرمایند.

-مدارک پیوست تقاضانامه کفالت

1-فتوکپی کارت ملی برابر اصل و ابطال تمبر

2-فتوکپی فیش حقوقی

-قرار قبولی کفالت:نظر به اینکه در خصوص آقای ع .ب فرزند محمد به اتهام نداشتن گواهینامه موتور سیکلت قرار کفالت به مبلغ سی میلیون ریال صادر شده است در تاریخ فوق آقای……………. مهر فرزند عباس دارای شماره ملی……………..و شماره شناسنامه 3 صادره از …………..متولد 1337 شغل بازنشسته شرکت برق که هویت وی با ملاحظه کارت ملی احراز شده در این شعبه حاضر شده و با ارائه فیش حقوقی اظهار می دارد که کفالت متهم را می پذیرم و متعهد می شوم با ابلاغ از طرف مراجع قانونی،در مهلت قانونی او را حاضر و معرفی کنم در غیر این صورت وجه الکفاله را بپردازم.مفاد ماده 194 قانون آئین دادرسی کیفری به کفیل تفهیم شده اظهار داشت نشانی اعلام شد محل اقامت واقعی اینجا است و در صورت تغییر آن مراتب را اعلام خواهد نمود.

با توجه به این هویت و ملائت کفیل محرز است قرار قبولی کفالت صادر می شود متهم آزاد است.

-قرار جلب به دادرسی

به تاریخ 23/3/96 در وقت فوق العاده جلسه شعبه …. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب …. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل،پرونده کلاسه ….. تحت نظر است.اینجانب با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در اجرای ماده 264 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار جلب به دادرسی

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد

در خصوص اتهام آقای ع . ب  فرزند محمد دایر به رانندگی بدون پروانه رسمی(موتور سیکلت)

موضوع گزارش مرجع انتظامی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دلایل ومحتویات پرونده به شرح ذیل:

1-گزارش مامورین نیروی انتظامی

2-اظهارات و اقاریر متهم

بزه انتسابی محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد.

دفتر محترم مقرر است موتور سیکلت توقیفی رفع توقیف و با احراز هویت و مالکیت به به مالک تحویل گردد و پرونده فورا جهت ملاحظه قرار گیرد و قرارصادره به محضر دادیار اظهار نظر ارسال گردد.

اظهار نظر بازپرس :با قراره صادره موافقم.

7-نامه اعلام به ریاست محترم ستاد ترخیص:با سلام و عطف به نامه شماره ….. دستور فرماید موتور سیکلت توقیفی به شماره ………..با احراز هویت به متصرف حین توقیف مستردد گردد.

-کیفر خواست :

ریاست محترم دادگاه های کیفری 2

آقای ع . ب فرزند محمد متولد 1372 شغل آزاد شماره ملی……………. شماره شناسنامه…………..تابعین ایران،متاهل،محل اقامت مشهد،بدون سابقه کیفری موثر،آزاد با قرار کفالت متهم است به رانندگی بدون گواهینامه ، لذا با توجه  به دلایل گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم به استناد ماده 732 قانون مجازات اسلامی درخواست حکم مجازات می گردد.

،10-صورت مجلس دادگاه

به تاریخ 4/5/96 ماده یک هزارو سیصد و نود و پنج خورشیدی در وقت مقرر جلسه شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه 960350/113 تحت نظر قرارداد ملاحظه می گردد متهم حاضر است و تقاضای رسیدگی دارد.با اعلام شروع به رسیدگی و قرائت مفاد مواد193 ، 194و195و340و304 قانون آئین دادرسی کیفری خطاب ب متهم…. فرزند محمد متولد 1372 تبعه ایران به شماره ملی …. متاهل،فاقد سابقه محکومیت کیفری تبعه ایران ساکن مشهد،شغل کارگر

سوال :اتهام شما دایر به رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت با توجه به گزارش مامورین اتظامی قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست به شما تفهیم می شود.آیا اتهام را قبول دارید؟ دفاعیات خود را بیان کنید! اتهام را قبول دارم ،کارگر هستم و از سر مجبوری رفته ام سوار موتور سیکلت شده ام.

گردش کار:در این پروند مامورین نیروی انتظامی گزارش داده اند که متهم دایر به رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت در حال رانندگی بوده است که پس از گزارش در دادسرا تعقیب و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفته است.علی هذا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به حجم محتویات پرونده اقدام به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقای ع.ب فرزند محمد متولد 1372 به شماره ملی …………دایر به رانندگی بدون گواهینامه موضوع گزارش نیروی انتظامی مشهد با توجه به جمیع مجتویات پرونده از جمله گزارش مامورین نیروی انتظامی و قرار جلسه به دادرسی و کیفر خواست صادره و اقرار متهم به اتهام انتسابی،دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخشش تعزیر است با رعایت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید.

رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی است.

نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری ، عضو کانون وکلای مرکز 

– .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط